Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website!

De website www.mdpadvocaten.be (de "Website") wordt beheerd door de vennootschap MDP Advocaten BV, hierna te noemen "MDP", "wij" of “ons/onze”. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Jean-Baptiste de Ghellincklaan 31/001, 9051 Gent, België, waar u ons te allen tijde kunt contacteren. Ons bedrijfs- / BTW-nummer is BE(0)466.770.829. U kunt ons ook een e-mail sturen (zie de adressen op de Website) of telefonisch contact met ons opnemen op +32(0)9 223.90.03.

De toegang tot en het gebruik van de Website is onderworpen aan de huidige Gebruiksvoorwaarden van de Website, onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring. Deze vormen één enkel juridisch instrument (de "Voorwaarden") dat van toepassing is wanneer u onze Website gebruikt.

Wij verzoeken u deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de Website op enigerlei wijze gebruikt. Door de Website te bezoeken of op een of andere manier te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de in deze documenten beschreven Voorwaarden. Indien u deze Voorwaarden niet begrijpt, of indien u het niet eens bent met de inhoud ervan, verzoeken wij u de Website op geen enkele wijze te gebruiken. In dat geval kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden en de Website (en haar informatie en functionaliteiten) te allen tijde te wijzigen, uit te breiden of stop te zetten. Wij raden u aan de toepasselijke Voorwaarden regelmatig door te nemen.

1. Inhoud

De Website heeft een informatief karakter. Via de Website kunt u meer informatie verkrijgen over de diensten die wij aan onze cliënten aanbieden, alsook bijkomende relevante informatie. De op de Website beschikbare informatie vormt geen aanbod om een overeenkomst aan te gaan en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Onze opdrachten (en daarbij horende voorwaarden) worden uitsluitend op individuele basis met onze cliënten gesloten.

Wij stellen alles in het werk om de op de Website verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen er toch fouten optreden. Als u fouten in de verstrekte informatie vindt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Het gebruik van de Website en de daarin vervatte informatie is op uw eigen risico. In ieder geval mag de informatie op de Website niet worden opgevat als juridisch, commercieel, IT- of ander professioneel advies.

Wij streven er ook naar de Website met redelijke middelen te beschermen en eventuele overlast als gevolg van het gebruik van de Website zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat er ongeoorloofde handelingen of interventies plaatsvinden, noch kunnen wij garanderen dat de toegang tot de Website niet wordt onderbroken of anderszins wordt belemmerd. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om deze Website te beschermen tegen computervirussen en andere vormen van "malware". Gezien de aard van deze gevaren erkent u echter dat wij geen absolute bescherming kunnen bieden en dat u de nodige stappen hebt ondernomen om uw eigen computerapparatuur en -systemen te beschermen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het voorgaande.
Deze bepaling geldt voor de maximale wijze zoals toegelaten door de toepasselijke wet en is in elk geval niet bedoeld, en mag evenmin zo worden geïnterpreteerd, om dwingende regels te schenden in verband met het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid.

2. Externe hyperlinks

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites en platformen (met inbegrip van sociale media-platformen). Wij hebben geen technische of inhoudelijke controle over deze websites/platformen waarnaar we linken. Wij kunnen de volledigheid of juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze externe websites/platformen niet garanderen.

Daarnaast kunnen deze websites en platformen onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden of hun eigen privacy- en cookiebeleid. Wij raden u aan deze te lezen voordat u deze websites/platformen gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites/platformen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten (hierna "Intellectuele Eigendomsrechten") op deze Website en de inhoud ervan (inclusief zoals opgenomen in onze designs, teksten, logo's, afbeeldingen, software en enig ander materiaal op de Website) zijn eigendom van ons of onze licentiegevers. De enige licentie die u wordt verleend met betrekking tot deze Intellectuele Eigendomsrechten is om u te informeren over MDP en de diensten die wij aanbieden.

Zonder volledig te zijn, mag u niet, noch mag u iemand anders toestaan om (a) de inhoud van deze Website te publiceren, te kopiëren, te verspreiden, er afgeleide werken van te maken, te reverse engineeren, te reproduceren, te decompileren, te disassembleren of te wijzigen; (b) spam of ongevraagde berichten te verzenden in strijd met de toepasselijke wetgeving; (c) een virus, worms, time bombs of andere kwaadaardige software of code te verzenden of op te slaan in of via de Website; (d) geautomatiseerde systemen of software te gebruiken om gegevens van de Website te halen (screen scraping); (e) ideeën, ontwerpen, functies, logo's gecreëerd door MDP of beelden van de Website te kopiëren of (f) in het algemeen te handelen in strijd met de wetten, uitvoeringsbesluiten en andere juridische instrumenten die op u van toepassing zijn. U mag de merken, logo's of namen die op de Website voorkomen niet kopiëren, reproduceren of gebruiken. U mag geen links naar onze Website op andere websites plaatsen zonder onze voorafgaande toestemming.

4. Verwerking van persoonsgegevens

Via de Website kunt u ons mogelijk bepaalde informatie verstrekken. Daarnaast gebruiken wij ook cookies, kleine bestanden die op uw apparaat kunnen worden geplaatst. De wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wordt nader beschreven in onze Privacyverklaring en in onze Cookieverklaring.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het gebruik van de Website wordt beheerst door het Belgisch recht (met uitsluiting van de toepassing van de regels van internationaal privaatrecht) en zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord, voor zover wettelijk toegestaan, dat elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Voorwaarden definitief zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Gent, België.

6. Ongeldige bepaling

Indien enige clausule in de Voorwaarden ongeldig en/of onafdwingbaar zou zijn, dan blijven de overige clausules onverkort van toepassing. De partijen gaan er dan mee akkoord om de ongeldige en/of onafdwingbare clausule te vervangen door een geldige en/of afdwingbare clausule die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel als mogelijk benadert.

Contactez-nous