Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor aannemers verplicht vanaf 1 juli 2018.

/Juridisch

Op 1 juli 2018 treedt de wet m.b.t. de verplichte verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in werking.

Vanaf dan zijn aannemers verplicht hun 10-jarige aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek te verzekeren.

Deze verzekeringsplicht geldt enkel voor de gebouwen bestemd voor bewoning. Het gaat dus over woningen en appartementen. De wet geldt dus niet voor bijvoorbeeld rusthuizen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen of gebouwen waarbij tenminste één woonplaats of één sanitair lokaal gebruikt wordt voor meerdere personen, zoals bv. studentenwoningen.

Er moet een verzekering afgesloten worden met een minimale dekking van € 500 000,00 wanneer de heropbouw van het gebouw het bedrag van € 500 000,00 overschrijdt. Het gaat hierbij om de wederopbouw van het gehele gebouw, bv. een appartementsgebouw en niet van elk individueel appartement. Voor gebouwen met een waarde lager dan € 500 000,00 dient enkel de waarde van de woning verzekerd te zijn.

De verzekering dekt enkel de gebreken die de stevigheid of de stabiliteit van een gebouw of een belangrijk onderdeel ervan aantasten of kunnen aantasten.. Zuiver esthetische schade is niet verzekerd. Daarenboven is er ook een vrijstelling van € 2 500,00.

De verzekering dient alle actoren te verzekeren, zowel de aannemer, de architect, onderaannemer, studiebureaus en dergelijke.

De aannemers en/of andere dienstverleners zijn verplicht een attest van verzekering aan de bouwheer te overhandigen vóór aanvang van de werkzaamheden.

Van belang is aan te stippen dat er slechts dekking is vanaf de aanvaarding van de werken. Er is dus geen dekking voor schade die zich voordoet tijdens de bouwwerkzaamheden. Daarvoor kunnen andere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een ABR-verzekering afgesloten worden.

De wet is van toepassing voor woningen waarvan de definitieve bouwvergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018.

Voor alle vragen kan u terecht bij Mr Antoon Erauw (antoon.erauw@mertens-depaepe.be)